Chatlog

Use the C4S Desktop App to stay logged in, and launch directly into the C4S servers:   Download for Windows. v1.0.13

5,351,730 chats logged.

Search an entry

Banlist parallax

List

10 items per page. Page 533,516 / 535,173.

Server Name Date Player Name Message
C4S TDM HC HighXP #2
Oct, 2016 odes Area secure!
C4S TDM HC HighXP #1
Oct, 2016 artem ÊÀÊ ÎÐÓÆÈÍ ÎÒÊÐÛÒÜ ÈËÈ ÎÁÂÅÑ ÏÎÑÑÒÀÂÈÒÜ
C4S TDM Broadcast/Crossfire/Crash HighXP
Oct, 2016 God_Loves_You bs
C4S TDM HC HighXP #1
Oct, 2016 artem ÌÄÀ
C4S TDM HighXP #1
Oct, 2016 KAZ !NM
C4S TDM HC HighXP #1
Oct, 2016 LEXX ))
C4S TDM HC HighXP #1
Oct, 2016 LEXX ñ ïî÷èíîì
C4S TDM HC HighXP #1
Oct, 2016 artem ß ÏÎ ÑÅÒÊÅ ÏÅÐÂÛÉ ÐÀÇ ÒÓÒ
C4S TDM HC HighXP #1
Oct, 2016 LEXX ïåðêè ñòàâü
C4S TDM HC HighXP #1
Oct, 2016 C.File !w artem english